//////Polecane

Przy poziomie dochodu równym $800 mld, konsumpcja osiąga taki sam poziom jak dochód. Przy poziomie dochodu wyższym niż $800 mld., poziom konsumpcji nie dostaje do poziomu dochodów. Tak więc, poniżej $800 mld., konsumenci realizują ujemne oszczędności; powyżej tego poziomu ich oszczędności rosną .Przy przyjęciu naszych założeń upraszczających, planowane inwestycje pozostają na stałym poziomie $800 mld., bez względu na poziom dochodu . Całkowite planowane wydatki podane są w kolumnie 5. Porównując je z danymi z kolumny 1, widzimy, że równowaga z dochodem narodowym osiągana jest przy produkcji na poziomie $3.200 mld. Przy poziomie dochodów przekraczającym $3.200 mld. całkowite planowane wydatki są mniejsze niż całkowita produkcja. Poniżej poziomu $3.200 mld., wydatki przekraczają produkcję

Leave a Reply
Katalogi