//////Polecane

W naszej modelowej gospodarce, płatności podatkowe i oszczędności znajdują się pod bezpośrednim wpływem poziomu dochodu^ narodowego. Gdy dochód rośnie, ludzie gromadzą większe oszczędności. Powyżej pewnego minimalnego poziomu dochodu ludzie są zobowiązani płacić podatki i to płacić więcej im wyższy jest ich dochód. Jeżeli rząd nakłada stały podatek, który daje taką samą wielkość wpywów podatkowych przy każdym poziomie dochodu narodowego, określa się go mianem podatku ryczałtowego. Przy prowadzeniu niektórych naszych analiz na podstawie wykresów, będziemy czasem zakładać, że zmiany podatków mają charakter ryczałtowy. Zależność między podatkami, oszczędnościami i dochodem przedstawia . Zakłada się, że przy nominalnym poziomie dochodu Yt, planowane oszczędności i podatki razem wzięte wynoszą zero.

Leave a Reply
Katalogi